ОБЩИ УСЛОВИЯ

Условия за ползване на уеб сайта

Информацията, съдържаща се на този уеб сайт се осигурява добросъвестно от компанията PureLogicol International Ltd  „такава, каквато е“. Вярва се, че информацията е точна и актуална към датата на качване на този Уеб сайт.

Никой в PureLogicol International Ltd, нито свързаните с тях корпоративни структури, който и да е от техните директори, чиновници, служители, агенти и консултанти не представлява или дава каквато и да е гаранция относно надеждността, точността или пълнотата на информацията, съдържаща се на този Уеб сайт /включително по отношение на който и да е продукт или услуги/ и никой от  тях не приема каквато и да е отговорност, произтичаща откъдето и да е /включително небрежност/ за грешки  или пропуски в информацията на този Уеб сайт. Вие би трябвало да направите собствени запитвания преди да пристъпите към някаква транзакция на базата на съдържанието на този Уеб сайт.

До пълната степен на разрешение от приложимия закон, PureLogicol International Ltd отказва отговорност за всякакви представителства и гаранции, изрични или подразбиращи се, включително, но не ограничено до подразбиращи се гаранции за продаваемост и пригодност за конкретна цел и ненарушение. PureLogicol International Ltd не дава гаранция, че Уеб сайтът или който и да е продукт или услуга, рекламирани на него ще отговорят на вашите изисквания, или че Уеб сайтът ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен или без грешки.По-нататък, до пълната степен на разрешение от който и да е приложим закон, PureLogicol International Ltd и техните директори, чиновници, служители, агенти и консултанти отхвърлят всякаква отговорност за всяка загуба или щета/включително косвени, специални или произтичащи загуби или щети/, възникнали от употребата на или доверие към информацията, съдържаща се на този уеб сайт, независимо дали са причинени от някакъв небрежен акт или пропуск.

Ако някой закон забранява отхвърлянето на тази отговорност, PureLogicol International Ltd ограничава отговорността си, доколкото това е разрешено от закона, до презареждане на информацията. Вие изрично приемате и се съгласявате, че PureLogicol International Ltd не контролира останалите потребители на този Уеб сайт или доставчиците на стоки и услуги и поради това PureLogicol International Ltd не отговаря за  мненията или поведението на горните, включително и за всяка информация или съобщение, дадени от тях или всякакви клеветнически изявления, направени от тях, или обидно отношение от тяхна страна. 

Уеб сайтът на PureLogicol International Ltd има връзки с други сайтове. PureLogicol International Ltd не отговаря за поверителността, информацията или съдържанието на тези сайтове, тъй като те не се контролират от PureLogicol International Ltd. Връзките с тези сайтове се предлагат само за ваше удобство и не съществува никакво изрично или подразбиращо се поръчителство от PureLogicol International Ltd за тези сайтове или за продуктите и услугите, предлагане от тези сайтове.  Никакво съобщение или информация - устно или писмено, получени чрез, от или през този Уеб сайт не пораждат никаква гаранция, ако не е изрично спомената в настоящите условия.

Информацията на този Уеб сайт е подготвена в съответствие с английския закон за използуване само във Великобритания. Тази информация може да не удовлетворява законите на други държави. Доколкото тя не  удовлетворява законите на страната, където пребивавате или от която влизате в този Уеб сайт, тя не е насочена към вас и вие не можете да разчитате на нея. Все пак, ако вие наистина разчитате на информацията в този Уеб сайт, тогава вие се съгласявате да компенсирате PureLogicol International Ltd за каквито и да е загуби, плащания /вкл. юридически разноски за адвокат/, разходи или щети, които PureLogicol International Ltd може да понесе в резултат от това, че вие сте разчитали на информацията или съдържанието на този Уеб сайт.

Ако желаете повече информация, моля обърнете се към някой от членовете на екипа ни.